โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้นลาด ตำบลศรีสุข
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3