โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

นักเรียนมีสุขภาพ  พลานามัยดี
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่คุณธรรม  นำภูมิปัญญาไทย