โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 6 7 13
อนุบาล 3 3 8 11
รวมอนุบาล 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 12 21
รวมประถมศึกษา 49 47 98
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 3 18
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 2 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 27 8 34
รวม 87 70 157