โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
หมู่ 13 บ้านลาด  ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
บุคลากรในสถานศึกษา

นายบุญศรี ไชยบุดดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพลศิลป์ บูรพันธ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางเยาวลักษณ์ ตีเมืองซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลทิพย์ รัชโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณทิพย์ภา เรืองรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต. ถาวร จิตวานิช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพิ่มพร พลศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุวารีย์ วงค์ขัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภา โมกขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเศรษฐชัย วิสาทาโส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัสกรณ์ อาสา
ครูชำนาญการ

นางสาวกรวิกา แก้วแสนเมือง
ครูชำนาญการ

นางสาวพลอยไพลิน ไชยทองศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรางคณา สมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร โกษาทอง
พนักงานราชการ

นายเชิดชัย รัตนพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปัญจมาศ พิชัยช่วง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ พรมสาลี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิพิมพ์ ศรีสารคาม
ครูอัตราจ้าง

นายประเทือง นิลคร
พนักงานบริการ